Børnehuset Sct Thomas

daarennoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Pædagogisk fundament

 

 

Børnehusets pædagogik
 
Vi er underlagt dagtilbudslovens krav, samt de kommunale krav til Frederiksberg kommunes daginstitutioner, hvilket vil sige at vi arbejder med:

 

  • De seks læreplanspunkter
  • De seks inklusionspunkter
  • De fem Effekt pejlemærker
  • Børnemiljøvurdering
  • Mønsterbryderindsats
  • Systematiserede indsatser omkring børn der har særlige udfordringer.


Værdier, menneskesyn og pædagogens rolle i dannelsen af barnet

Alle mennesker lærer og udvikler sig på forskellige måder. Vores grundsyn er, at børn skal have lov til at udvikle sig og tiltage sig læring på den måde der lige præcis passer til det enkelte barn eller børnegruppe

For at ruste det enkelte barn til at klare sig i livet, skal vi sikre os, at der i dagligdagen bliver sat fokus på barnets kompetencer og potentialer.

Barnet er en person med egne forudsætninger. Der skal være rum til, at barnet kan udvikle sig gennem leg, fantasi, kreativitet, nysgerrighed og aktiviteter i samvær med børn og voksne.

Barnet skal støttes i at blive dygtigere til det, som det er god til og støttes i at blive bedre til det, som det har svært ved

Børnene indgår i grupper med de kompetencer, de hver især er i besiddelse af. Børnenes udgangspunkt kan være meget forskelligt og vi tilpasser aktiviteten til børnenes nuværende niveau. Vi er meget inspireret af Vygotskijs begreb om den nærmeste udviklingszone, hvilket betyder, at der er vigtigt at få ny viden hæftet på viden som barnet i forvejen har. Vi opdeler børnene i små grupper, hvor vi for hver gruppe tilpasser aktiviteterne nøje, så børnene hverken overstimuleres eller understimuleres.

Barnet lærer gennem sine sanser og barnet bruger på den måde, kroppen som læringsinstrument. Derfor er der altid et kropsligt element i vores pædagogik. Kreativitet ser vi som et sprog, hvorpå barnet kan kommunikere uden at bruge ord. Derfor vil der også altid indgå kreative elementer i den pædagogiske praksis. F.eks. i arbejdet med læreplanerne, som uddybes på vores hjemmeside

Leg

Vi ser leg, som en vigtig faktor i børn udvikling. Leg styrkes gennem samværet med andre. Og børn får igennem legen en fornemmelse af sig selv og andre og lærer at samarbejde. Leg har en sproglig såvel som en følelsesmæssig betydning. Leg giver barnet mulighed for at får afreageret, få løst problemer og få løst op for ubearbejdede følelser. Børn skal have rum til at lege deres egne selvinitierede lege, men samtidig vægter vi, at de voksne kan igangsætte, strukturere og genere leg. Endelig er legen meget motiverende for at barnet bruger sin krop.

Personalets rolle

Det pædagogiske personale skal støtte, lede og udfordre børns læring.   Læring sker både gennem spontane oplevelser og leg, og ved at den voksne tilrettelægger aktiviteter, der giver børnene mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring.

Personalet er bekræftende og planlægger udfordrende aktiviteter, som giver mulighed for succesoplevelser for det enkelte barn og for gruppen som helhed.

Pædagogen skal udvikle kompetencer indenfor et bestemt tema, som rør sig i børnehaven for bedre at kunne videregive viden og ideer til børnene.

Pædagogen skal være igangsætter og skabe rammer og muligheder for et kreativt og eksperimenterende miljø.

Pædagogen skal være bevidst om sit sprog, sine handlinger og om at være en god rollemodel.

Skoleforberedelse

Frederiksberg kommune har via de 5 effektmål sat fokus på at gøre børn i dagtilbud skoleparate. Det gøres ved bla at ved at arbejde med at udvikle forøge børns koncentrationsevne samt at de tilegner sig sociale kompetencer, som gør at de kan færdes socialt i skolen. Året før barnet skal starte i skole vil det om efteråret være tilknyttet en førskolegruppe, som mødes mindst en gang ugentligt. Der vil være aktiviteter, som under støtter og forbereder børnene til skolen. Desuden arbejder vi bevidst med løbende at udsætte børnene for aktiviteter i større forsamlinger, for at vænne dem til det.

Eks: Det er en tradition i Børnehuset Sct. Thomas, at vi en gang om ugen synger morgensang sammen alle sammen. Både vuggestue og børnehave. Dvs. at 65 børn og 14 pædagoger samles i salen og synger sange, der ofte indebærer at vi bevæger os sammen. Aktiviteten er kraftigt styret, og mange af børnene nyder at danse og hoppe og synge. For en stor del af børnene er en aktivitet med så mange børn en udfordring. Vi laver mange aktiviteter i mindre grupper, men for at forberede børnene til skole og til at håndtere at være i større forsamlinger af børn, fastholder vi aktiviteten, der er til stor glæde for alle deltagere. Børn der har behov for det, kan gå fra med en voksen, hvis det er nødvendigt. Men børnene glæder sig hver tirsdag til morgensang

Vores pædagogiske hverdag bygger i øvrigt på en platform af struktur, forudsigelighed og tydelighed. Der er fastsat en ramme, hvor hver børnegruppe har den samme struktur. Vi afholder samling hver dag, hvor der som oftest vil være et læringsmæssigt indhold, som tilpasses børnegruppens alder og alt efter, hvilken børnegruppe det måtte være. Herefter bliver børnene opdelt i mindre børnegrupper og får tilbudt alders - og udviklingssvarende aktiviteter. Vi spiser sammen og har i udgangspunktet de samme pladser, så vi også her kan give børnene den største forudsigelighed og have mulighed for eksempelvis, at arbejde med relationelle og sociale kompetencer.

Læringsstile:

Alle mennesker lærer på forskellige måder. Personalet i Sct. Thomas anvender mange forskellige metoder, der understøtter forskellige læringsstile. Nogle børn har brug for en særlig stol, andre for særlige tydelige angivelser af, hvor er ”mit” rum når jeg arbejder, andre igen har brug for voksne der verbalt guider dem igennem en aktivitet. Nogle børn har glæde af at bevæge sig, eller at røre ved noget mens de lærer. Mange af vores børn har glæde af visuelle hjælpemidler.

Et af dem er boardmaker systemet, som hjælper barnet med at planlægge sin dag. Andre metoder vi gør brug af er; Sociale historier, dialogisk læsning, strukturerede aktiviteter i små grupper, forudsigelighed, genkendelighed og mange gentagelser.

Vi er meget opmærksomme på, at vi har en så almindelig hverdag som muligt, og at børnene får mulighed for at udvikle sig alderssvarende. Vi er samtidig opmærksomme på, at lære børnene, at deltagelse i fællesskabet er en rettighed for alle, at vi ikke alle er ens, og at mangfoldighed i tilgangen til læring og til deltagelse er et grundelement i pædagogikken hos os.